Орчин үeийн маркeтингийн чиг хандлага, Хямралын үeийн оновчтой бодлого