card

Сургалтын онцлог

Сургалтын үе шат

01Судалгааны үе шат 

Оновчтой сургалт зохион байгуулахын тулд байгууллагын хэрэгцээнд тохирсон судалгааг авч, судалгаанд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулдаг.

02. Бэлтгэл ажил 

Интерактив сургалтын аргачлалыг ашиглан байгууллагын хэрэгцээнд тохирсон хөтөлбөрүүдийг боловсруулан сургалтын анги танхимыг тохижуулдаг.

03. Сургалт 

Хамгийн ихдээ 20 оролцогчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр сургалтыг 3 болон түүнээс дээш багш нар зохион байгуулдаг.

04Хамтын ажиллагаа

Сургалтын үерх тулгарч буй асуудлыг талууд хооронд  шийдвэрлэх, нэгдсэн ойлголтод хүрэх замаар сургалтыг зохион байгуулдаг.

05. Цогц тайлан 

Сургалтын үйл явц болон сэтгэл ханамжийн үнэлгээг багтаасан зурган тайлан, нэгдсэн  тайланг  захиалагч талд танилцууладаг.

 

Сургалтууд

Маркетингийн сургалт